Blog & News

नमस्कार मंडळी!

नमस्कार मंडळी, 

आम्हाला सांगायला अतिशय आनंद होत आहे की बीएमेम २०१९च्या अधिवेशनाच्या तयारीने आता वेग घेतला आहे. आपल्या अधिवेशनाच्या यशासाठी दोन प्रमुख आव्हाने…

माझ्या मराठीची गोडी, मला वाटते अवीट 

माझ्या मराठीचा छंद, मना नित्य मोहवित 

'या रे, या रे' अवघे जण, हाक माय मराठीची 

बंध खळाळा गळाले, साक्ष…

आता गाडी हमरस्त्याला लागतेय.